Публічна оферта

Дана публічна оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі — «Замовник») і є публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця Авраменко Михайла Сергійовича (далі — «Виконавець») укласти договір, який розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://ledev.info/terms-of-use/ (далі — «Договір»), на наступних умовах:

Предмет Договору

Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги (надалі – Послуги) та виконати роботи (надалі – Роботи), а Замовник зобов’язується оплатити такі Роботи/Послуги відповідно до умов і в порядку, встановленого цим Договором та додатками, які після підписання Сторонами є його невід’ємною частиною.

Послуги та Роботи, що надаються/виконуються Виконавцем Замовникові за цим Договором включають розробку та впровадження комплексної цифрової стратегії, призначеної для розміщення в мережі Інтернет матеріалів Замовника з метою просування товарів чи послуг, а саме:

SMM (серія дій з просування товару/послуги/бренду у соціальних мережах, форумах, блогах та інших сайтах)

Створення (розробка) веб-сайту, баннера, програм;

Розміщення рекламних матеріалів Замовника (баннерів на інтернет-площадках, оголошень у пошукових системах, брендування веб-сайтів);

Технічна підтримка та контентне наповнення веб-сайтів;

Стратегічне планування, що включає розробку комунікаційної стратегії, креативної та медійної стратегії;

інші послуги за домовленістю Сторін.

Сторони погодили, що Виконавцем можуть надаватися й інші Послуги/Роботи по Договору, які не вказані в п.1.2. Договору, але які випливають із суті перелічених Послуг/Робіт або пов’язані із ними, і які будуть узгоджені Сторонами та відображені у відповідному Додатку до Договору.

Виконавець має право залучати до надання Послуг/виконання Робіт за цим Договором третіх осіб, укладаючи з ними від свого імені угоди, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником у повному обсязі (у відповідності з умовами цього Договору і чинного законодавства України), за якість надання Послуг/виконання Робіт такими третіми особами. Виконавець здійснює перевірку наявності у таких третіх осіб необхідних повноважень, дозволів, ліцензій, тощо на підписання відповідних договорів, тощо та надання відповідних послуг.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Виконавець зобов'язаний:

Після узгодження Замовником кожного з етапів Послуг/виконання Робіт, згідно з Додатком №1 до Договору, за цим Виконавець протягом 7-ми робочих днів готує та передає на підпис Замовнику Акт приймання-передачі наданих послуг.

Здійснювати надання Послуг/Виконання Робіт належним чином, в повному обсязі у відповідності до умов Договору та відповідних Додатків до нього.

Надавати на запит Замовника в найкоротший можливий строк, але не довше, як протягом 2 (двох) робочих днів (при наданні термінового запиту Замовник може визначити коротший строк на надання відповіді), всю необхідну інформацію про надання Послуг/виконання Робіт, а також вчиняти всі необхідні дії з метою всебічного та повного надання Послуг/виконання Робіт.

2.1.5. Письмово по електронній пошті на адресу відповідальної особи Замовника повідомляти про необхідні  для надання послуг інформацію та матеріали не пізніше ніж за 2 (два) робочих дня до дати надання необхідної інформації.

2.1.6. У випадку настання обставин, здатних вплинути на якість та своєчасність надання послуг, Виконавець зобов'язаний негайно письмово по електронній пошті на адресу відповідальної особи Замовника проінформувати про це Замовника із викладенням таких обставин та прогнозованих результатів їх впливу.

2.1.7. Виконавець зобов'язаний не вчиняти в процесі надання Послуг/виконання Робіт та у зв’язку з їх наданням за цим Договором неетичних та неправдивих дій, дій, що вводять в оману, а також дій, що можуть призвести до підриву ділової репутації Замовника / Клієнта Замовника, тощо.

2.1.8. Виконавець зобов'язаний не допускати розголошення або поширення будь-яким способом будь-якої інформації, наданої Замовником, у тому числі інформації про заплановані Замовником заходи та акції (конфіденційна інформація), крім інформації, прямо призначеної для поширення.

Виконавець має право:

Вимагати від Замовника виконання його обов’язків за цим Договором.

Отримувати оплату за належним чином надані Послуги/виконанні Роботи.

Виконавець має право на одержання від Замовника інформації та/або матеріалів, необхідних для надання послуг за цим Договором за умови надання відповідного повідомлення, згідно п.2.1.5. цього Договору.

Замовник зобов’язаний:

Замовник зобов’язується своєчасно надати Виконавцеві необхідну інформацію та матеріали для надання послуг. Виконавець на електронну адресу представника Замовника направляє перелік інформації та матеріалів, які необхідні для надання послуг, а Замовник, протягом 2-х робочих днів зобов’язується надати цю інформацію та матеріали Виконавцеві. Виконавець вправі не приступати до надання послуг/виконання Робіт до одержання від Замовника необхідних інформації та матеріалів. У випадку прострочення в одержанні інформації та матеріалів від Замовника, строки надання Виконавцем Послуг/виконання Робіт відсуваються відповідно до строку прострочення в наданні інформації та матеріалів.

Своєчасно та в повному розмірі оплачувати належним чином надані Послуги/виконанні Роботи Виконавця.

Виконувати інші зобов’язання, які будуть передбачені відповідними Додатками до Договору.

Прийняти належним чином надані Виконавцем Послуги/виконанні Роботи по даному Договору і відповідному Додатку до нього шляхом підписання Актів приймання-передачі наданих послуг у строки встановлені даним Договором.

Замовник має право:

Здійснювати загальний контроль за виконанням умов Договору та Додатків до нього та письмово (шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу представника Виконавця, вказану в цьому Договорі) інформувати Виконавця про виявлені недоліки надання послуг з вимогою їх усунення.

Отримувати встановлені цим Договором та відповідними Додатками до нього якісні та своєчасно надані Послуги/виконанні Роботи.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

Після завершення звітного періоду (місяця) надання Послуг/виконання Робіт за цим Виконавець протягом 7-ми робочих днів готує та передає на підпис Замовнику Акт приймання-передачі наданих послуг.

Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати отримання належним чином оформленого Акту прийому-передачі наданих послуг повинен розглянути та, у разі відсутності заперечень, повернути підписаний примірник Акту Виконавцю. У разі наявності заперечень щодо наданих Послуг/виконаних Робіт, Замовник у зазначений в даному пункті строк складає про це письмове мотивоване заперечення та надсилає його Виконавцю на поштову адресу, вказану в реквізитах даного Договору, разом із дублюванням по електронній пошті на адресу з якої велося листування по наданню відповідних послуг. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Виконавцем мотивованого заперечення, Сторони додатково погоджують строки усунення недоліків.

У випадку, якщо по закінченню строку, передбаченого в п.3.2. Договору, Виконавець не отримає ані підписаного Акту, ані письмового мотивованого заперечення від підписання Акту – Послуги/Роботи відображені у відповідному Акті вважаються наданими Виконавцем належним чином, прийнятими Замовником у повному об’ємі і підлягають оплаті Замовником. У разі не підписання Замовником Акту прийому-передачі наданих послуг (без подання у терміни, передбачені пунктом 3.3. цього Договору, письмових мотивованих відмов від його підписання), такі Послуги/Роботи вважаються наданими належним чином та прийнятими з додержанням усіх умов цього Договору. В цьому випадку на Акті прийому-передачі наданих послуг робиться запис: “Зауважень від Замовника у визначений термін не надійшло", після чого Послуги/Роботи вказані у такому Акті вважатимуться такими, що прийняті Замовником, а такий Акт є підставою для здійснення розрахунків за цим Договором.

ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Ціна Послуг/Робіт по Договору визначається в Додатках до Договору.

Оплата за Договором проводиться в доларах, в безготівковій формі, шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця..Розрахунки за цим Договором між Сторонами здійснюються в безготівковій формі в доларах.
Оплата за цим Договором проводиться поетапно:

– перший (авансовий) платіж складає – ___, оплачується протягом 3 (трьох) банківських днів від дати підписання Замовником Договору;

– другий платіж складає – ___,  оплачується протягом 3 (трьох) банківських днів після підписання Сторонами Актів здачі-приймання виконаних робіт першого етапу, згідно з Додатком №1 до Договору;

– третій платіж  складає – ___, ооплачується протягом 3 (трьох) банківських днів після підписання Сторонами Актів здачі-приймання виконаних робіт другого етапу, згідно з Додатком №1 до Договору

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання чи неналежне виконання обов’язків згідно цього Договору та/або Додатків до Договору, до 31.12.2022 Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором, Додатками до нього та чинним законодавством України.

Сторона, винна в порушенні своїх обов'язків за Договором, повинна відшкодувати іншій Стороні всі понесені документально підтверджені реальні збитки.

Замовник має право відмовитися від замовлених Послуг в односторонньому порядку шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення про відмову, лише до моменту внесення передоплати/оплати за кожен з етапів виконання Послуг/Робіт.

Надаючи замовлення Виконавцю, Замовник несе відповідальність перед Виконавцем, третіми особами, відповідними державними органами за зміст інформації та реклами, а також за можливі помилки в рекламі, які надаються Виконавцю для надання Послуг, а також які створені Виконавцем та затверджені Замовником, а саме:

зміст інформації / рекламних матеріалів, що надається Виконавцю для виконання Договору, включаючи її точність, достовірність, відповідність чинному законодавству України, а також дотримання в цій інформації авторських та суміжних прав, а також інших прав інтелектуальної власності;

за правильність застосування знаків для товарів та послуг/ торговельних марок (надалі разом – «Торговельні марки»), отримання відповідно до вимог чинного законодавства України дозволів, свідоцтв та інших узгоджень на їх використання, а також за реєстрацію прав інтелектуальної власності на торговельні марки;

за отримання дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо на рекламовані послуги (зокрема, Замовник надає Виконавцю належним чином завірені копії зазначених дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо).

Замовник відшкодовує Виконавцю всі документально підтверджені витрати за майновими претензіями третіх осіб, у тому числі державних органів, пов’язаними з невідповідністю інформації/ реклами, наданої Замовником Виконавцю, законодавству України

Якщо в разі порушення Замовником строків виконання своїх зобов'язання за Договором, Виконавець не може забезпечити надання Послуг/виконання Робіт в обумовлений термін, він має право перенести терміни виконання своїх зобов'язань на період, погоджений із Замовником (але не більше періоду прострочення Замовником виконання зобов’язань за Договором).

Сторони можуть погодити додаткову відповідальність, яка буде відображена у відповідному Додатку до Договору.

Сторони не несуть відповідальність за порушення строків виконання зобов’язань у разі порушення/ прострочення виконання іншою Стороною своїх зобов’язань по Договору. В такому випадку строки виконання зобов’язань продовжуються на строк прострочки іншою Стороною виконання зобов’язань за Договором, з урахуванням визначеного в п.5.5. цього Договору.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Даний Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє до ______________ року, але в жодному випадку Договір не припиняє чинності до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.

Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов цього Договору.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

Сторони не несуть відповідальність за порушення виконання своїх зобов’язань, якщо доведуть, що належне виконання їх зобов’язань за цим Договором виявилося неможливим повністю або частково внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності, що настали після укладення цього Договору і перешкоджають повному або частковому виконанню Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором (стихія, страйк, інший промисловий розлад, суспільно небезпечне діяння третіх осіб, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення надзвичайного стану, проведення антитерористичних операцій, саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи довкільні умови, відключення електроенергії внаслідок раптового пошкодження електромереж, зміни в законодавстві України, розпорядження органів державної влади України, постанови Правління Національного банку України тощо).

Зобов’язана Сторона, яка посилається на будь-яку з обставин, що зазначені у п.7.1 цього Договору, зобов’язана не пізніше 3 (трьох) днів з дати настання обставин непереборної сили, письмово повідомити іншу Сторону про початок, очікувану тривалість та обсяг очікуваного невиконання / неналежного виконання зобов’язань та припинення дії цих обставин.

Належним доказом наявності обставин непереборної сили служитимуть довідки, надані державними органами, до компетенції яких, відповідним Актом цивільного законодавства України, віднесено підтвердження факту обставин непереборної сили, а також довідки Торгівельно-промислової палати України. Сплату за отримання доказів наявності обставин непереборної сили здійснює та Сторона, яка посилається на такі обставини.

Зобов’язана Сторона, у якої виникла обставина непереборної сили, і яка своєчасно не повідомила іншу Сторону про її настання, не звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання по Договору.

Якщо тривалість обставин непереборної сили триває більше, ніж 2 (два) тижні кожна із Сторін має право припинити дію цього Договору шляхом надіслання відповідного письмового повідомлення за підписом уповноваженої на підписання Договору особи та скріпленої печаткою Сторони-ініціатора. Таке повідомлення надається за 5 (п’ять) днів до дати розірвання цього Договору.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Сторони зобов’язуються зберігати у таємниці інформацію відносно положень цього Договору, зокрема, але не обмежуючись, зміст положень Договору та умови Додатків до нього, а також будь-які дані та інформацію, отримані ними у зв’язку з виконанням цього Договору (надалі – конфіденційна інформація) та не розголошувати конфіденційну інформацію повністю або частково будь-яким чином третім особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

Виконавець підтверджує своє зобов'язання не розголошувати в період дії цього Договору конфіденційну інформацію, крім випадків розголошення такої інформації третім особам, залученим Виконавцем для надання Послуг, передбачених Договором та у випадках, коли це передбачено чинним законодавством України. У всіх випадках передачі конфіденційної інформації третім особам з ними має бути укладено договір про нерозголошення конфіденційної інформації.

Замовник підтверджує своє зобов'язання не розголошувати в період дії цього Договору конфіденційну інформацію, крім випадків розголошення такої інформації (пов’язаної з виконанням цього Договору та певного Додатку до нього) третім особам, крім випадків, коли це передбачено чинним законодавством України та надання такої інформації Клієнту Замовника.

Сторона, винна у розголошенні конфіденційної інформації, відшкодовує іншій Стороні усі прямі документально підтверджені збитки, понесені такою Стороною у зв’язку з розголошенням винною Стороною конфіденційної інформації.

Сторони не несуть відповідальність відповідно по пунктів 8.2., 8.3. цього Договору, якщо:

конфіденційна інформація, передана однією зі Сторін, була опублікована або будь-яким іншим чином оприлюднена будь-якою особою, крім другої Сторони та її працівників та/або представників.

конфіденційна інформація, передана однією зі Сторін, була оприлюднена другою Стороною у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

ІНШІ УМОВИ

Нездатність Сторони реалізувати або здійснити будь-яке зі своїх прав, передбачених цим Договором, не буде розглядатись як відмова від цього права чи можливості звернутися до суду для його реалізації в будь-який час у майбутньому.

Сторони підтверджують, що дійшли згоди щодо всіх істотних умов даного Договору. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, якщо їх здійснено в письмовій формі.

Додатки та/або Додаткові угоди до цього Договору оформлені у письмовому вигляді та підписані Сторонами є його невід’ємною частиною.

Сторони прагнутимуть вирішити всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в процесі виконання цього Договору, шляхом переговорів. Якщо вказані суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони передаються на вирішення господарського суду відповідно до діючого законодавства України.

В усьому іншому, що не врегульоване цим Договором, Сторони будуть керуватися діючим законодавством України.

Недійсність будь-якого з положень цього Договору не призводить до недійсності всього Договору.

У випадку, якщо будь-яка частина цього Договору стане недійсною, незаконною чи нездійсненною, Сторони шляхом переговорів із застосуванням доброї волі зобов’язуються погодити взаємоприйнятні умови для заміни такого недійсного, незаконного чи нездійснимого положення, що законно дозволить здійснити наміри, викладені в цьому Договорі. Якщо погодження взаємоприйнятного положення виявиться неможливим протягом двох тижнів з дати початку таких переговорів, факт проведення яких підтверджується складанням відповідного протоколу, дія цього Договору автоматично припиняється. Зобов’язання Сторін по будь-якому недійсному, незаконному чи нездійснимому положенню цього Договору будуть тимчасово припинені на час проведення відповідних переговорів.

Сторони згодні використовувати електронну пошту для координації процесу виконання Сторонами зобов'язань за Договором. Будь-які документи (за винятком Первинних документів та Додатків і Додаткових угод), які за цим Договором будуть спрямовані з використанням таких засобів зв'язку, мають повну юридичну силу і можуть бути використані в якості письмових доказів в господарському суді тільки в тому випадку, якщо такі документи направлені і отримані за адресами електронної пошти Виконавця з розширенням @_________________, а також з адреси  електронної пошти Замовника _____________________________ та _________________________.

Відступлення права вимоги та/або переведення боргу, а також передача зобов’язань за Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження із іншою Стороною.

Цим Сторони надають наступні гарантії та запевнення:

на момент підписання Договору кожна Сторона по Договору жодним чином не обмежена у праві на підписання даного Договору, а також має всі необхідні права, можливості та повноваження для належного виконання його умов;

укладання цього Договору не порушує і не буде порушувати у майбутньому будь-якого іншого зобов’язання будь-якої Сторони по Договору за будь-яким іншим правочином, стороною якого вона виступає, включаючи, але не обмежуючись положення Статуту та чинного законодавства України;

кожна Сторона здійснила всі належні дії для того, щоб особа, що підписала цей Договір від імені такої Сторони, мала належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання цього Договору;

кожна Сторона здійснить всі належні дії для того щоб особа, що буде у майбутньому підписувати будь-які Додаткові угоди та/або Додатки до цього Договору від імені такої Сторони мала належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання Додаткових угод та/або Додатків до Договору;

умови цього Договору, після його підписання, є дійсним та чинним зобов’язанням для обох Сторін;

Даний Договір складений у двох екземплярах українською мовою – по одному для кожної зі Сторін, причому обидва екземпляри мають рівну юридичну силу.

Сторони підтверджують та гарантують, що вони згідно із нормами чинного законодавства України не є пов’язаними особами для цілей трансфертного ціноутворення.

Права інтелектуальної власності. Всі права інтелектуальної власності на матеріали, надані Замовником Виконавцю для розміщення в ЗМІ та організації рекламних акцій, належать Замовнику. Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо були порушені права третіх осіб у зв’язку з використанням матеріалів, які містяться в матеріалах, одержаних Виконавцем від Замовника, для надання послуг.

Замовник гарантує, що для використання матеріалів Виконавцем, останньому не знадобиться отримувати будь-які дозволи від третіх осіб, а також що ні Виконавець, ні треті особи, за участі яких Виконавець надаватиме послуги Замовнику, не повинні будуть здійснювати ніяких платежів на користь як Замовника, так й інших третіх осіб у зв’язку з використанням матеріалів у відповідності з умовами цього Договору.

Зокрема, Замовник надає Виконавцю виключно для реалізації положень цього Договору право на використання матеріалів в тій формі і тим способом, який передбачений відповідним медіа-планом/ рахунком або Додатком до цього Договору. Під територією в цьому випадку буде розумітися територія, по відношенню до якої буде проводиться рекламна Акція. Строк, на який надані права, починається з моменту підписання Сторонами відповідного медіа-плану або Додатку до цього Договору/ прийняття до оплати відповідного рахунку, та закінчується в момент передбачений у медіа-плані/ Додатку або рахунку останнього розміщення матеріалу. По закінченню вказаного строку всі права по відношенню до наданих Замовником Виконавцю матеріалів у повному об’ємі належать Замовнику або іншій особі, якій вони належали до такого надання Виконавцю.

У випадку пред’явлення до Виконавця претензій або позовів зі сторони третіх осіб у зв’язку з порушенням Виконавцем або третіми особами прав інтелектуальної власності у зв’язку з розміщенням наданих Замовником матеріалів згідно цього Договору, Виконавець повідомляє про це Замовника впродовж 5 (п’яти) робочих днів у письмовій формі, а також засобами факсимільного зв’язку. Замовник зобов’язується врегулювати такі претензії/позови, а також вжити всіх необхідних заходів, що виключають виникнення збитків та витрат для Виконавця.

У випадку пред’явлення до Виконавця претензій або позовів з боку третіх осіб, а також з приводу порушення Виконавцем прав інтелектуальної власності у зв’язку з рекламою, розміщеною у відповідності до цього Договору, Виконавець повідомляє про це Замовника. Замовник зобов’язаний урегулювати такі претензії самостійно або негайно вступити в судовий процес та подати клопотання про визнання Виконавця неналежним відповідачем, а також вжити усі необхідні заходи, які виключають виникнення збитків та витрат для Виконавця.

У випадку недотримання вказаного зобов’язання, до Замовника та/або автора реклами пред’являється регресний позов та/або він/вони притягується/притягуються до участі у справі у якості другого відповідача/ відповідачів.

Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за зазначеними претензіями та/або вимогами.

Замовник самостійно несе відповідальність перед Виконавцем, третіми особами, за ліцензійну та патентну відповідність реклами діючому законодавству України та дотримання встановленого порядку використання об’єктів авторського права/ суміжних прав/ об’єктів права інтелектуальної власності.

Замовник надає дозвіл на згадування його найменування, торговельної марки (зокрема, але не обмежуючись, щодо якої Виконавець надає Послуги) і наведення відповідного логотипу на сайті Виконавця в мережі Інтернет в якості клієнта Виконавця.

Усі плани, ідеї, матеріали, дані, програмне забезпечення, програми, інформація (щодо бізнес-процесів, методології і т.п.) та інші матеріали, що надаються Замовнику або використовуються Виконавцем у зв’язку з виконанням цього Договору, і при цьому не були створені за окремим замовленням Виконавця, або були розроблені для використання Виконавцем для всіх його клієнтів, або не були затверджені Замовником, є одноособовою власністю Виконавця або іншої особи, якій вони належали до такого надання Замовнику/ використання.

Рекламні/ маркетингові концепції, ідеї, матеріали, що були передані Виконавцем Замовнику на розгляд, але були відхилені та не були оплачені Замовником, є інтелектуальною власністю та комерційною таємницею Виконавця і можуть бути використані останнім у його роботі, у тому числі представлені та відчужені іншим клієнтам Виконавця. Замовник зобов’язується не використовувати такі концепції, ідеї, матеріали.

Аналітичні дані (включаючи, але не обмежуючись списки аудиторії ), отримані в результаті надання послуг, можуть використовуватись обома Сторонами у роботі, в тому числі представлені та відчужені іншим контрагентам Сторін.

Виключна гарантія Виконавця, у випадку створення ним матеріалів за замовленням Замовника, включає наступне: що результати Послуг Виконавця не будуть порушувати права інтелектуальної власності третіх осіб, що Виконавець діятиме у відповідності з чинним законодавством України та що Послуги надаватимуться у відповідності до письмових інструкцій Замовника у всіх істотних відношеннях.

Майнові права інтелектуальної власності на вироблену (створену) на замовлення Замовника рекламну продукцію, після підписання Акту приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт та проведення розрахунків, належать Замовнику і їх може бути використано Виконавцем тільки з письмової згоди Замовника.

Вартість майнових прав інтелектуальної власності буде узгоджуватися Сторонами в окремих Додатках/Додаткових угодах до цього Договору.

Територія, на яку поширюються виключні права інтелектуальної власності, які переходять (відчужуються) Замовнику, – територія України.

Строк, на який передаються виключні авторські майнові права на створену/ розроблену Рекламу, що відчужуються Замовнику, – на строк дії авторського права, передбачений ст. 28 Закону України “Про авторське право та суміжні права”.

Замовник надає Виконавцю право використовувати створені ним та прийняті Замовником об’єкти права інтелектуальної власності в своїх некомерційних цілях (участь в конференціях, фестивалях реклами, проведення презентацій, наведення в якості прикладу робіт Виконавця на веб-сайті Виконавця тощо) без отримання додаткової згоди Замовника.

Copyright © 2022 Всі права захищені.